Hector Rail utser Lena Erixon till styrelseledamot

Hector Rail, den största privata ägaren och operatören av godståg i Skandinavien, med en växande plattform i Tyskland, har glädjen att meddela att Lena Erixon har anslutit sig till styrelsen.

Genom sin betydande erfarenhet inom den skandinaviska transportsektorn kommer Lena att kunna stödja Hector Rail och dess kunder i resan mot ett mer hållbart sätt att transportera.

Kurt Håkansson, styrelseordförande för Hector Rail, säger: “Jag är glad att välkomna Lena Erixon till styrelsen. Hon har en omfattande och lång branscherfarenhet och kommer att bli ett starkt tillskott till Hector Rails styrelse, som övervakar företagets skandinaviska och tyska verksamhet”.

Kurt Håkansson fortsätter: “Lena kommer att spela en viktig roll i företagets ansträngningar att driva tillväxt och öka vår marknadsandel bland befintliga och nya kunder, vilket är ett viktigt steg mot vår vision att stödja kunderna med hållbara och effektiva transportlösningar”.

Hector Rail förvärvades av fonder som förvaltas av Ancala Partners LLP, den oberoende infrastrukturinvesteringsförvaltaren för medelstora företag, i augusti 2020.

Spence Clunie, Managing Partner på Ancala Partners, kommenterar: “Hector Rail spelar en nyckelroll i både den svenska och tyska ekonomin. Järnvägsfrakt ger ungefär 6 gånger mindre koldioxidutsläpp än vägtransporter och Hector Rail levererar lösningar som är avgörande för att minska koldioxidutsläppen. Denna utnämning kommer att stödja Hector Rail i nästa tillväxtfas.

Lena Erixon säger: “Jag ser fram emot att arbeta med Hector Rail teamet för att fortsätta företagets framgångsrika resa. Med sin starka lokala marknadsposition och långvariga relationer med kärnkunder tror jag att Hector Rail kan spela en nyckelroll i övergången till en hållbar ekonomi.”

Om Lena Erixon:

Lena Erixon var generaldirektör för Trafikverket från 2015 till 2021. Dessförinnan hade hon olika höga befattningar på Trafikverket och Vägverket. Lena var även generaldirektör för Försvarets materielverk 2012-2015. I dag är hon styrelseledamot i ett antal bolags- och myndighetsstyrelser.

Om Hector Rail:

Hector Rail grundades 2004 och är Skandinaviens största privatägda järnvägsgodsoperatör med växande närvaro i Tyskland. Företaget erbjuder miljövänliga, hållbara och effektiva transportlösningar till kunderna genom sin moderna flotta med över 100 elektriska lokomotiv och mer än 400 anställda.

Genom snabba, smarta och säkra järnvägstransporter förbinder Hector Rail Skandinavien och kontinenten och gör det enkelt för industrikunder och passagerare att minska sitt klimatavtryck.

För mer information om Hector Rail besök www.hectorrail.com.

Om Ancala Partners:

Ancala är en erfaren och entreprenöriell investerare i kritisk infrastruktur i mellansegmentet. Ancala grundades 2010 som en oberoende investeringsförvaltare och antar en unik strategi som kombinerar differentierad investeringsanskaffning med aktiv tillgångsförvaltning.

Ancala investerar i ett brett spektrum av infrastruktursektorer och fokuserar på tillgångar som har ett skydd mot nedåtgående priser, inflationslänkning och stark vinstsynlighet. Ancala lägger tonvikten på egna möjligheter som har uppstått i unika situationer och utnyttjar djup sektorkännedom och operativ kapacitet, i kombination med ett starkt nätverk som utvecklats genom årtionden av verksamhet på den europeiska infrastrukturmarknaden, i alla sina investeringar. Detta gör det möjligt för företaget att utveckla tillgångar på lång sikt och leverera överlägsen avkastning till investerare.

För mer information, besök www.ancala.com.

Följ Ancala Partners på Twitter och LinkedIn.


För mer information:

Natalja Kaganovitch, kommunikationsansvarig, Hector Rail.

Telefon: +46 70 536 91 54

E-post: natalja.kaganovitch@hectorrail.com

————————————————————————————————————————————————————–

Statement in English

Hector Rail appoints Lena Erixon to the Board of Directors

Hector Rail strengthens its Board of Directors with the addition of Lena Erixon, former Director General of the Swedish Transport Administration.

Hector Rail, the largest private freight train owner and operator in Scandinavia, with a growing platform in Germany, is pleased to announce that Lena Erixon has joined the Board of Directors.

Through her significant experience in the Scandinavian transportation sector, Lena will be able to support Hector Rail and its customers in the journey towards a more sustainable way of transportation.

Kurt Håkansson, Chairman of the Board of Hector Rail, says: “I am pleased to welcome Lena Erixon to the Board. She has extensive and long industry experience and will be a strong addition to Hector Rail’s Board of Directors, which oversees the company’s Scandinavian and German operations”.

Kurt Håkansson continues: “Lena will play an important role in the company’s efforts to drive growth and increase our market share across existing and new customers, which is an important step towards our vision of supporting customers with sustainable and efficient transportation solutions.”

Hector Rail was acquired by funds managed by Ancala Partners LLP, the independent mid-market infrastructure investment manager, in August 2020.

Spence Clunie, Managing Partner of Ancala Partners, comments: “Hector Rail plays a key role in both the Swedish and German economies. Rail freight produces approximately 6x less carbon emissions than road transport and Hector Rail delivers solutions that are critical to reducing carbon emissions. This appointment will support Hector Rail through its next stage of growth.

Lena Erixon says: “I am looking forward to working with the Hector Rail team to continue the company’s successful journey. With its strong local market position and longstanding relationships with core customers, I believe Hector Rail can play a key role in the transition to a sustainable economy.”

About Lena Erixon:

Lena Erixon was Director General of the Swedish Transport Administration (Trafikverket) from 2015 until 2021. Prior to this, she held various senior positions in the Swedish Transport Administration and the Swedish Road Administration. Lena was also the Director General of the Swedish Defence Material Administration from 2012 to 2015. Today, she is a board member of a number of corporate and government boards.

About Hector Rail:

Hector Rail was founded in 2004 and is the largest privately owned rail freight operator in Scandinavia with a growing presence in Germany. The company offers environmentally friendly, sustainable and efficient transport solutions to customers through its modern fleet of over 100 electric locomotives and more than 400 employees.

Through fast, smart and safe rail transportation, Hector Rail connects Scandinavia and the continent and makes it easy for industrial customers and passengers to reduce their climate footprint.

For more information about Hector Rail visit www.hectorrail.com

About Ancala Partners:

Ancala is an experienced and entrepreneurial investor in critical mid-market infrastructure. Founded in 2010 as an independent investment manager, Ancala adopts a unique approach combining differentiated investment sourcing with active asset management.

Ancala invests in a broad range of infrastructure sectors, focusing on assets which have downside protection, inflation linkage and strong earnings visibility. With an emphasis on proprietary opportunities which have arisen from unique situations, Ancala leverages deep sector knowledge and operational capabilities, combined with a strong network developed through decades of operating in the European infrastructure market, across all its investments. This enables the firm to develop assets for the long term and deliver superior returns to investors.

For more information, please visit www.ancala.com.

Follow Ancala Partners on Twitter and LinkedIn.

For more information:

Natalja Kaganovitch, Communications officer, Hector Rail

Tel: +46 70 536 91 54

Email: natalja.kaganovitch@hectorrail.com

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…