Integritetspolicy

För oss på Hector Rail är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Hector Rail samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du ingår ett avtal med oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv.

 

Information du ger till oss, vilket kan vara:

 

Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress etc.

 

Betalningsinformation kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

 

Egendom– fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc.

 

 

Vad gör vi med din information

Med stöd av vårt avtal kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Utföra och administrera uppdraget/tjänsten
 • Leverera varor och tjänster
 • Hantera och administrerar fakturering
 • Kommunicera med dig ang. tex kundsupport, information om produkter och tjänster som du ber oss om etc.
 • Eventuella försäkrings-, service- och reklamationsärenden

 

Hector Rail behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet)
 • Marknadsföra produkter och tjänster
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i kundmöten och/eller event (ge en bra service)
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra och förebygga och brott mot företaget (förebygga, utreda och avslöja brott).

Hector Rail kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning etc.

Kommunicera med dig

Hecor Rail kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt

 

 

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

 

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Hector Rail koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Hector Rail komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Hector Rail koncernen.

 

Betal- och kreditbolag–  För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer.

 

Försäkringsgivare:  I förbindelse med försäkringsärenden kan dina uppgifter komma att dels med försäkringsgivare eller deras representanter.

 

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Hector Rail komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

 

 

Säkerhet

Hector Rail strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

 

Endast Hector Rail eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

 

Vart sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Hector Rail vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

 

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

 

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Hector Rail.

 

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandling.

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Hector Rail AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556663-0132 Svärdvägen 27, 182 33 Danderyd.

 

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på HRGDPR@hectorrail.com.

 

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Hector Rail behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

 

Uppdateringar

Hecrtor Rail förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.            

 

Följ oss